Fästingsmittor

FÄSTINGBETT OCH SJUKDOMAR

 

Ett mycket farligt djur!

 

Hantera det därefter, skaffa dig rätt kunskap och rätt teknik. Var också alltid noggrann. Några av de smittor en fästing kan bära på (ibland flera samtidigt): TBE, Borrelia (olika varianter), Ehrlichios, Harpest, Ricettsia, Babesios, Q-feber, Fästingförlamning, candidatus neoehrlichia mikurensis. Det är inte helt ovanligt att man blir smittad av flera sjukdomar samtidigt vilket förvärrar ändå mer.

Fästingburna Sjukdomar. TBE, Borrelia och fler därtill

 

Att fästingar i många fall bär på smittämnen har, de senaste två decennierna, uppmärksammats på ett alltmer frekvent sätt. Det är fr.a två sjukdomar som allmänheten numera känner till, TBE och Borrelia (Borrelios).

 

Det finns dock ett stort antal, runt 15 st, andra smittor en fästing kan bära på och som kan överföras via fästingbett till människa och djur. Likt TBE och Borrelia kan flera av de här smittorna orsaka mycket svåra sjukdomstillstånd.

Några av dessa är Ehrlichios, Harpest, Ricettsia vilka, likt Borrelia, också orsakas av bakterier.

 

På senare tid har forskning påvisat att fästingar också kan bära på parasiter och att ett bett även kan orsaka köttallergi. Problemet är ökande och det kommer stadigt nya upptäckter. Det finns även misstanke om att fästingar kan vara orsaken till flera andra allvarliga sjukdomar. Runt hela världen pågår just nu aktiv forskning om fästingspridda sjukdomar så nya relevanta rön väntas löpande.

 

Hyggligt skydd mot TBE finns i form av vaccin. Något liknande skydd mot de flesta andra fästingsmittorna, t.e.x Borreliainfektion, finns inte för människor i dagsläget. Tro därför inte att du är utom risk bara för att du vaccinerat dig mot en (1) smitta.

 

Borrelia, till skillnad mot TBE (Tick-borne encephalitis), är inte en anmälningspliktig sjukdom i Sverige vilket gör att exakt statistik saknas. Ofta förekommande uppskattningar visar på nivåer om minst 10 000 smittade per år. Tendensen signalerar dock att en ökning av fall sker och utöver ses det troligt med ett stort mörkertal. Vissa hävdar att nivåerna är långt högre än 10 000 per år, istället upp till 50 000 smittade per år.

 

Mörkertalen vad det gäller de övriga sjukdomarna man kan drabbas av från fästingar är troligvis mycket stora eftersom flera av dessa smittor ger symtom som på många sätt liknar en vanlig förkylning.

 

Sverige är det land i norden som är allra värst drabbat. Varför det är på det viset är inte helt fastslaget men förutsättningarna för fästingar bedöms som extra gynnsamma här. Sannolikt kommer fler fästingarter att etablera sig i Sverige vilka i sin tur kan bära på fler och nya smittor. Senast 2017 hittades indikationer på att den brokiga hundfästingen håller på att få fäste i Sverige. Denna art kan också bära på väldigt många smittor som kan drabba både människor och djur.

 

Kartorna visar utbredning av TBE och Borrelia i Sverige och resten världen.

 

Fästingarnas utbredning i Sverige ökar stadigt. Sverigekartan visar TBE (rött) och Borrelia (rött, grått). Ringarna visar särskilda riskområden för TBE. Fler och nya riskområden tillkommer hela tiden så håll dig uppdaterad. Mätbar utbredning av övriga smittor en fästing kan bära på är ej ännu klarlagd.

Även i resten av världen är detta ett växande bekymmer. Borrelia finns runt hela klotet och TBE hittas i stora delar av Euroasien. Kartorna är endast grova uppskattningar, det är troligt att läget är ändå värre. Läs mer om fästingar på sidan fästingfakta.

 

Den här vuxna fästingen är i verkligheten endast ca 2,5 mm lång. Ändå vanligare är nymferna som håller en storlek på ca 1 mm.

Hur blir du smittad?

Fästingen utvecklas i tre stadier. Larv, nymf, vuxen där de två sistnämnda ger de största riskerna för människa och djur. Det finns en del saker som pekar på att den största risken att smittas av t.ex. Borrelia kommer från nymferna. Varför det är på det viset är inte fastslaget men troligtvis beror det på att det finns fler av mindre fästingarna samt att de är svårare att upptäcka och sitter därför fast längre innan borttagning.

Det är också troligt att de små fästingarna oftare kläms ihop när de tas bort.

 

Fästingar finns vanligen i låg vegetation där de väntar på ett värddjur (som ibland är en människa) att greppa med sina framben. Efter att fästingen har funnit en lämplig plats på kroppen gör den hål i huden och för in en hullingförsedd sugsnabel. I samband med bettet använder fästingen ett lokalbedövande ämne vilket innebär att värden inte känner något och därför ej uppmärksammar bettet. För att sitta fast ännu bättre använder fästingen en sorts cement (ytterligare en anledning till varför de sitter så hårt fast. TICK PI® är konstruerad så att både hullingarna och cementen klaras).

 

Därefter börjar fästingen att suga i sig och filtrera värdens blod. Borreliabakterien och flera av de andra bakteriesjukdomarna finns i fästingens matsmältningssystem (överkroppen) och går sällan över till värden direkt. Istället tar det oftast flera timmar innan borreliasmittan överförs. Efter 72 timmar bedöms infektionsfrekvensen ligga på samma nivå som bärarfrekvensen. Dvs är 25% av fästingarna i området bärare av Borrelia är risken att smittas 25% efter 72 timmar. Det är därför viktigt att avlägsna fästingen snabbt. Borttagen "Innan 24 timmar" är dock ingen garanti, absolut inte, för att undvika smitta. Se också alltid till att greppa fästingen längst ned vid mundelarna så du inte pressar ihop bakkroppen. Detta gäller även om fästingen bara 1 mm stor! Se här hur perfekt TICK PI® greppar fästingar i olika storlekar.

 

TBE, som är ett virus, smittar däremot på ett annorlunda och farligare vis. Eftersom det sitter i fästingens spottkörtlar kan smittan överföras mycket snabbt efter ett bett. Men även här är det en fördel av ta bort fästingen korrekt och utan onödigt dröjsmål.

Fästingbett, var biter fästingen?

Fästingar kan egentligen bita sig fast lite var som helst på kroppen. Dock visar dessa egna studier* att vissa områden på kroppen är mer utsatta. Studierna visar också att det skiljer sig något åt mellan man och kvinna.

 

Bilden på mannen här under visar att fästingar ofta biter sig fast i benen. Hos kvinnor är bröstkorgen ett mer utsatt område jämför med män. Egen teori är att kvinnor oftare har djupare hals på sina klädesplagg (topp/klänning) vilket gör att en fästing kryper uppåt och snabbare hittar bar hud.

 

För männen är det ofta ben och överarmar som är utsatta. Också här kan man misstänka att klädesplagg är en bidragande faktor (shorts och t-shirt). Även hårbotten bedöms som ett mer utsatt område för män, vad det beror på är ännu oklart.

 

Bett på underarmar är mindre frekvent trots att fästingar gärna greppar ex. en bärplockande hand. Högst troligt beror det på att man snabbt ser en fästing som kryper på underarmen eftersom den delen av armen nästan alltid är i synfältet och då tar bort den innan den har hunnit bita.

 

Nacke och baksidan på axeln är dolda områden och svårare att kontrollera. Barn blir oftare bitna i huvud/halsområdet. Anledningen till det bör vara relaterad till deras längd. Ju kortare du är, desto oftare får huvud/halsområdet kontakt med lägre vegetation.

Att barn leker runt i gräs och buskar är också en naturlig anledning.

 

Kolla alltid barnen en extra gång efter lek i vegetation. Detta är extra viktigt eftersom de inte alltid reflekterar över en liten prick på kroppen. Titta särskilt i och runt öron, ögonlock/bryn samt hårbotten. Läs mer om detta i guiden.

 

Övre bröstkorgen/halsen är ett ganska vanligt område för bett hos kvinnor.

Övre bröstkorgen på kvinnor är ett mer utsatt område för fästingbett jämfört med män*.

Benen är ofta utsatta för bett.

Män blir oftare bitna i benen och även mer frekvent i hårbotten jämfört med kvinnor*.

Smittad eller inte?

Det är inte alltid lätt att veta om man blivit smittad av någon fästingburen sjukdom eftersom symtomen kan vara högst varierande och ofta liknar en vanlig förkylning. T.ex. Borrelia kan ge ett hundratal olika symtom och det säger sig självt att det är försvårande. Därför är det viktigt att vara lyhörd på sin kropp och försöka sätta eller avslå samband med fästingbett.

 

TBE har en inkubationstid på 4-30 dagar. De första symtomen är oftast huvudvärk, trötthet, feber och muskelvärk. De allra flesta av de som blir smittade tillfrisknar fullt efter några dagar men ca 20-30% insjuknar igen efter ett mindre uppehåll och då med mycket svårare sjukdomsbild. Många av dessa får sedan bestående men. Har du haft TBE en gång är du sedan immun.

 

Gott skydd (inte 100%) mot TBE (Tick Borne Encephalitis) finns i form av vaccin om det tas enligt ett särskilt schema. Det är tre grunddoser som tas inom ca 1 år och sedan påfyllnadsdoser var 3-5.e år.

 

Borrelia kan ge en växande rodnad runt bettstället men detta händer inte alltid. En rodnad kan också uppstå på ett annat ställe på kroppen där du inte blivit biten. I Europa är det framförallt Borreliatyperna B. garinii och B. afzelii som orsakar sjukdom. I Nordamerika är det istället typen B. burgdorferi som ger problem (Lyme Disease). På Bimelix.ax finns tydliga bilder på Erytem dokumenterat orsakade av Borreliabakterier, se bilderna här.

 

Nästan alla som blir biten av en fästing utvecklar en mindre lokal rodnad runt själva bettet utan att det för den skull innebär smitta. Denna rodnad kan vara upp till en cm bred och ta flera dagar, ibland veckor, innan helt borta. Lyckas du inte avlägsna fästingen helt kan det bli en mindre ofarlig infektion när kroppen själv stöter bort det som blev kvar.

 

Du skall vara uppmärksam på om rodnaden, istället för att minska, expanderar eller om det uppstår en oförklarlig rodnad någon annanstans på kroppen. Du skall också vara uppmärksam på andra symtom, vilka kan vara mer diffusa, såsom trötthet, ledvärk, huvudvärk. Detta gäller även om du inte har en expanderande rodnad

 

Borrelia behandlas framgångsrikt med antibiotika (ex. penicillin eller doxycyklin). Sent upptäckt sjukdom kan dock ge mycket svåra besvär (ex. neuroborrelios, artrit). Du kan ej heller bli immun mot denna smitta utan kan få det upprepade gånger.

I dagsläget finns inget vaccin mot Borrelia för människor. Däremot finns det hemmatest att köpa på apotek som visar, med god träffsäkerhet, om en fästing bär på Borrelia eller inte. Kan vara bra för dig som vill vara extra vaksam.

 

Flera av de övriga sjukdomarna en fästing kan sprida är ofta svårdiagnoserade eftersom det är så generella symtom. Läs mer om fästingbett och fästingburna sjukdomar på 1177.se

 

En expanderande rodnad kan tyda på Borreliainfektion.

I ca 50% av fallen manifesteras den vanligaste borreliainfektionen med en expanderande, ofta ringformad, rodnad (erythema migrans). Då är det enkelt för sjukvården att diagnosera.

 

Utan rodnad, svårare att ställa diagnos.

I de fall där den expanderande rodnaden uteblir är det svårare för vården att ställa diagnos och därför krävs det en djupare utredning med tester innan orsak kan fastställas.

 

Egen studie: Borreliasmittade/borttagningsprocedur

 

Resultat av egen mindre studie där inriktningen är borttagningsprocedur/smitta. Studien innefattar endast 28 personer och kan därför ej sägas vara statistiskt/vetenskapligt säkerställd men den ger ändå vissa tendenser som är intressanta.

 

Två frågor har ställts till personer, av blandad ålder/kön, som har diagnoserats med Borrelia.

 

1. Hur länge satt fästingen fast innan den togs bort?

2. Vilken metod användes för att avlägsna den?

 

I cirkeldiagram 3 särskådas de som ansett sig tagit bort fästingen innan 24 timmar hade gått.

 

Diagram fästingborttagning/smitta.

 

Studien pekar (1) på att de flesta är ganska snabba och plockar bort fästingen innan 24 timmar har gått (ofta upptäcks de om det börjar klia). De vanligaste sätten för borttagning är enligt denna studie fingar och pincett (2).

 

Bild (3) särskådar tillvägagångssätt hos de som agerat snabbast och lossat fästingen innan 24 timmar men ändå smittats.

 

Slutsatsen av denna studie är att många blir smittade även om de tagit bort fästingen inom ett dygn och att metoden "fingar" inte är att rekommendera. Även om underlaget är vagt (28 pers) så hittas en hygglig bild.

 

Under utvecklingen av TICK PI® har många saker tagits i beaktande. En av de viktigaste faktorerna har varit att verktyget ska påverka fästingen så lite som möjligt under borttagningen samtidigt som greppet skall tas underifrån även på de mycket små. Lossningen skall också gå snabbt utan något som helst dröjsmål efter greppet har tagits och därför endast en rörelserikting och utan att snurra.

 

Skydda ditt

 

 

 

 

 

 

husdjur!

 

Husdjur

 

Också husdjuren kan smittas av olika fästingburna sjukdomar. Fr.a är det då Borrelia och Anaplasma som skapar problem.

 

Inkubationstiden kan i många fall vara flera månader vilket gör att det kan vara svårt att sätta samband. T.ex om ett fästingbett i augusti ger symtom först i januari är det av naturliga skäl långsökt att se händelser långt tillbaka i tiden som orsak till de aktuella symtomen.

 

Många gånger klarar ditt husdjur själv av att bekämpa infektionen men om du upptäcker symtom såsom trötthet, tarmproblem, oförklarlig hälta (som ibland flyttar runt) eller något annat problem, bör du ta ditt djur till veterinär för undersökning.

Var då förberedd att kunna svara på allmäna frågor om ditt djurs sjukdomsbild.

 

De medel som man kan använda för att begränsa risken för fästingbett hos sitt husdjur fungerar olika bra och det är viktigt att inte glömma bort att visuellt kontrollera sitt husdjur även om någon skyddande produkt används.

Gå till en veterinär om du misstänker att ditt djur har en fästingburen sjukdom.

Husdjuren kan också drabbas. Undersök alltid ditt husdjur hos en veterinär om det uppvisar symtom på sjukdom.

Källor för dig som vill lära dig mer:

TICK PI®

En fästingbortagare som är både högteknologisk och lättanvänd.

 

Det bästa är självklart att inte bli biten alls. Därför finns också den utförliga fästinguiden som ger raka och tydliga instruktioner hur du undviker fästingbett.

KONCEPTET

Över tio års erfarenheter och dagsaktuell vetenskap har sammanställts.

 

Alla skall kunna njuta av naturen utan att känna oro. Det är en av de många drivkrafter bakom utvecklingen av detta unika koncept med fästingborttagaren TICK PI® och guiden.

KONTAKT

TICK PI

SÖDERGATAN 38

UDDEVALLA, SWEDEN

Kundtjänst: info@tickpi.se

Återförsäljare: sales@tickpi.se

Dela Tickpi.se på sociala medier!

© 2018 Företaget innehar F-skatt