Tekniker

TEKNIK - FÄSTINGBORTTAGARE

 

Att ta bort en fästing

 

Vilka sätt är de vanligaste när en fästing ska tas bort? Måste man köpa en fästingborttagare / fästingplockare? Här förklaras flera olika tekniker och verktyg med dess för- och nackdelar.

 

Läs också om hur TICK PI® utformades stegvis, bit för bit under ett par års tid. En genomtänkt unik borttagare med säkerhet, snabbhet, funktion och användarvänlighet i fokus.

VANLIGA SÄTT ATT AVLÄGSNA EN FÄSTING PÅ

 

Fingrar

Ett vanligt förekommande "verktyg" för att avlägsna en fästing är fingrar (naglar). Fungerar hyggligt för många men det finns stora brister. Risken är mycket stor risk att det krävs upprepade försök innan ett bra grepp klaras och då även risk att fästingen irriteras. Även om du får ett bra tag på första försöket är det sannolikt att du har greppat överkroppen. Risken som då uppkommer är att du pressar in smittämnen i kroppen (tänk sköljblåsa). Det är också vanligt att fästingen bryts sönder de gånger den tas bort med fingrarna och då risk att smittämnen läcker ut precis vid bettsåret.

 

Fördel: är nära till hands. Rekommenderas däremot inte utom i nödfall och då med långa naglar, tvätta händerna noga efteråt!

 

Pincett

Är mycket vanlig som fästingplockare. Problemen som kan uppstå är liknande de som finns med fingrar. Greppet med en pincett är visserligen mer exakt men risken att fästingens överkropp pressas ihop är mycket stor. Detta gäller även om du har en pincett som är speciellt anpassad för just fästingar. Antal greppunkter blir också endast två (sidorna). Krävs också att du har god syn och vet hur hårt du skall hålla.

 

Fördel: möjligheten att komma åt nära överallt på kroppen.

 

Tråd

Att lägga en tråd runt fästingen som ett lasso och sedan dra åt är ett bra sätt att lossa men också här finns flera hinder innan du får det optimala taget om fästingen. Först måste fästingen resas upp eller tråden pillas under, sedan måste tråden hamna allra längst ned och ligga stilla tills ihopdragen. Hamnar tråden runt bakkroppen så kläms fästingen ihop. Hamnar den för högt upp riskerar den att glida av. Dessa riskmoment gäller särskilt de små nymferna på ca 1 mm i storlek. Har fästingen också hunnit bita sig in djupt i huden så blir det ändå svårare. Krävs också att du har mycket god syn och att den som fästingen skall plockas på håller sig stilla.

 

Fördelar: antal greppunkter (fästinglasso tar tag hela vägen runt) och god åtkomst. Fungerar bra när exakt rätt utfört.

 

Spalt/Skåra

Att leda in fästingen i en skåra innan den lossas är också ett vanligt sätt som många verktyg bygger på. Även TICK PI® bygger på denna princip men med flera väsentliga skillnader (se längre ned). Problemen som kan uppstå med denna teknik är att fästingen inte höjs upp innan taget tas och då risk för grepp på bakkroppen. Det är också en uppenbar risk att fästingen böjer sig utåt när man ökar kraften för att lossa. Denna risk är extra stor om formen på skåran är låst som ett "V". Är skåran dessutom för lång krävs det att det finns utrymme runt där fästingen sitter. Behöver du ex. 1 cm utrymme runt bettet kan du inte komma åt överallt. Du kan då bara ta bort fästingar exakt rätt om de sitter på ett öppet ställe på kroppen.

 

Fördelar: funktion och användarvänlighet på öppna ställen på kroppen.

 

Snurra/vrida efter greppad

Hälsomyndigheter avråder från att vrida eller snurra en fästing på grund av risken att fästingen bryts av. Den faktorn är i sig viktig men lika problematisk är tidsaspekten vid borttagning. Vid snurrning skall först ett perfekt grepp klaras. Sedan skall ytterliggare en rörelse göras som tar tid och om den inte görs rätt så tappas greppet. Nya försök ger mer tid för den då stressade fästingen att överföra smittämnen. Det blir också en svårighet att kunna nå allra längst ned på de inbäddade fästingarna. Kan även vara svårt att använda runt t.ex öron/ögon/navel.

 

Fördelar: Fungerar bra på öppna ställen när snabbt och rätt utfört och det känns inte nämnvärt när fästingen tas bort.

 

Frysa

Att blixtsnabbt genomfysa en fästing kan säkert vara ett fungerande sätt förutsatt att man lyckas till 100% varje gång. En halvfryst fästing med vätska i sig kan däremot bli ett problem. Bör också vara svårt att använda på en fästing som sitter fast nära ögat eller i öronen. Det behövs också ett ytterligare moment, själva avlägsnandet med ett annat verktyg.

 

Fördel: snabbfrysa är troligtvis ett bra sätt förutsatt att fästingen sitter på ett lätt ställe och frysningen lyckas fullt ut på 1.a försöket.

 

Kniv/rakblad

Att använda en knivspets eller rakblad fungerar om kniven är tillräckligt smal så den inte bara glider över fästingen och det krävs upprepade försök. När detta tillvägagångsätt lyckas avslutar du snabbt förbindelsen mellan fästingen och din kropp vilket är bra, däremot så får du svårt att få med dig själva "sugröret" som fästingen har nedstucket i din hud. Risk för en mindre infektion i såret blir då ganska stor.

 

Fördel: avbryter snabbt fästingens kontakt med din kropp.

 

Hetta/kväva/rotera/täcka

"Huskurer" som nagellack, olja, bensin mm för att kväva en fästing är inte att rekommendera när det gäller de fästingarter som kan bära på smittämnen. En fästing andas få gånger i timmen så risken att fästingen sitter kvar samtidigt som den "kräks" in smittämnen i blodet är uppenbar. Även försök att med hetta jaga bort fästingen är en riktigt dålig idé. Rotera med tops eller fingrar likaså eftersom du bara irriterar den. Att täcka fästingen med tejp eller lapp är inte heller något som rekommenderas från denna webbsida eftersom den bara blir stressad och får också mer tid att sprida smitta.

 

Verktyg som skall greppa fästingens bakkropp

Vissa äldre borttagare har som uppgift att greppa fästingen i bakkroppen. Numera är det en förlegad teknik.

 

 

En ny idé växer fram!

 

Kravet var en fästingborttagare som: är lättanvänd, behändigt format, greppvänlig, säker, lyfter upp och rätar, fångar fästingen underifrån, låser fast den runt om, inte för löst och inte för hårt, lossar den snabbt i en rörelse, skall fungera på olika stora fästingar, ska kunna komma åt på de riktigt svåråtkomliga ställena på kroppen t.ex i hudveck vid öronen och även fungera på husdjur.

 

Allt detta i ett och samma verktyg!

 

BIT FÖR BIT KONSTRUERAS TICK PI®

 

Problemet med att fästingar ibland sitter så djupt att dess mundelar inte går att nå

 

Lösning: En rundad botten bildar en halvcirkelformad fördjupning i huden. Den här effekten öppnade för ett vektyg med spalt (skåra) eftersom det då blir motsatt effekt just i spalten där huden istället höjs och med det också fästingen, se här.

 

Problemet med att en enkel V-formad spalt riskerar att ge för dåligt tag

 

Lösning: Designad med avsmalnade i etapper där varje sträcka kan ge ett tillräckligt grepp. Olika utformade beroende på fästingens storlek. Funktionen rätar även en platt liggande fästing innan greppet tas.

 

Problemet med åtkomst

 

Lösning: Spaltens längd hålls mycket kort utan att ge avkall på funktion.

 

Problemet med för få greppunkter:

 

Lösning: En vanlig spalt har tre greppunkter även om greppad längst bak skåran. Bak+vänster+höger. Detta är inte alltid tillräckligt därför behövdes också en blockering, framför fästingen, när den placerats så den inte kan vika sig utåt. Lösningen är flexibla sidor som ger den fjärde punkten vid en rörelse nedåt, se skiss längst ned. Då botten är rund går sidorna innåt istället för utåt vid nedåttryck. Omslutningen av fästingen sker med ett anpassat tryck som ej är för hårt. Själva området där fästingen har sina mundelar utsätts däremot INTE för något hårt tryck av den 4.e punkten. Sidorna återställs sedan automatiskt när fästingen loss och verktyget lyfts undan.

 

Problemet med att greppa exakt varje gång

 

Lösning: Godset i spetsarna är mycket tunt hela vägen runt och på så vis kan grepp tas utan att tjockleken sänker precisionen. Kombinationen av tjocklek och vinklar i kontaktpunkterna vid spaltens öppning ger en positiv funktionseffekt på både små och stora fästingar (se video).

 

Problemet med ergonomi

 

Lösningen blev en design som passar olika handstorlekar och överdragen med ett gummiliknande material. Olika kraft behövs beroende på om fästingen är nymf eller vuxen och TICK PI® ger rätt kraft för båda storlekar.

 

Problemet men att användaren måste ha god syn för att greppa rätt

 

Lösning: Forma spaltens ingång och sidor på ett sådant vis att användaren bara behöver placera verktyget framför "pricken" på huden och sedan sköter rörelsen framåt/nedåt resten.

 

Problemet med att det tar för lång tid från start till loss

 

Lösning: Kombinationen av spetsarnas utforming och spaltens längd kortar ned processen. En borttagning med TICK PI® kan tidsmässigt liknas med tiden det tar att dra ett kort streck, 2-3 mm, med en penna. Kort tid förenklar väldigt mycket när det ex. gäller barn som inte kan sitta riktigt stilla.

 

Problemet med fel av användaren

 

TICK PI® är relativt förlåtande och tillåter mindre misstag av användaren utan att för den skull tappa funktion. Det viktigaste är att INTE LYFTA verktyget uppåt förrän fästingen lossad. Framåt/nedåtrörelsen sköter om hela proceduren.

De flexibla/sviktande spetsarna

Fästingen omsluts i fästingborttagaren.

Fig. 1 visar de tre greppunkterna som håller fast fästingen. Fig. 2 visar flex-funktionen med den fjärde punkten som aktiveras när fästingborttagaren trycks mjukt nedåt och som förhindar att fästingen viks utåt. Fig. 3 visar hur det ser ut underifrån. Notera det lilla utrymmet som behålls för att ej kapa fästingens mundelar.

 

Läs mer om funktionerna Köp ditt eget exemplar

Nyss borttagen fästing.

Sidorna i borttagarens ändar återställs automatiskt direkt när fästingen lossats och gör det enkelt att ta ur den.

Ta bort fästingen med ett grepp längst ned!

Det är viktigt att fästingborttagaren / fästingplockaren greppar fästingen så långt ner som möjligt (den här 2*0,4 mm).

Använd din fästingborttagare på rätt sätt

 

Oavsett vilken borttagare du använder är det alltid viktigt att följa dess instruktion noga. Om du förstår att ett fästingbett är en risk mot hälsan är det lättare att också förstå vikten av noggrannhet när den skall plockas bort. Snabbt och lätt är det som gäller men också rätt utfört. Uppträd alltid lugnt och sansat när du plockar bort en fästing även om det känns nervöst.

Var noga när du tar bort fästingar!

Tänk så här: "här sitter ett djur som eventuellt bär på flera olika smittor, nu skall jag vara noggrann"

Smittrisk/borttagningsprocedur

 

Det finns inga säkerställda studier som visar på sambandet mellan tillvägagångssätt vid bortagning och smittrisk. Egen mindre studie hittar du här. Däremot visar vetenskapen på riskmomenten och det är dessa som måste ligga som grund när man särskådar den frågan.

 

Att klämma ihop en fästing när den tas bort är av uppenbara skäl ett dåligt alternativ. Det är också en uppenbar risk för spillda smittämnen om fästingen trasas sönder vid borttagning. Den dolda risken som få tänker på är att fästingen också kan "kräkas" ut maginnehåll om den "stressas" för mycket när den skall avlägsnas.

 

Det faktum att många blir smittade av ex. Borrelia trots att fästingen tagits bort långt före 24 timmar har passerat är något att ta fasta på.

 

Använd alltid en fästingborttagare som har haft dessa aspekter i åtanke när konstruerad.

TICK PI®

En fästingbortagare som är både högteknologisk och lättanvänd.

 

Det bästa är självklart att inte bli biten alls. Därför finns också den utförliga fästinguiden som ger raka och tydliga instruktioner hur du undviker fästingbett.

KONCEPTET

Över tio års erfarenheter och dagsaktuell vetenskap har sammanställts.

 

Alla skall kunna njuta av naturen utan att känna oro. Det är en av de många drivkrafter bakom utvecklingen av detta unika koncept med fästingborttagaren TICK PI® och guiden.

KONTAKT

TICK PI

SÖDERGATAN 38

UDDEVALLA, SWEDEN

Kundtjänst: info@tickpi.se

Återförsäljare: sales@tickpi.se

Dela Tickpi.se på sociala medier!

© 2018 Företaget innehar F-skatt